Kamis, 24 Mei 2018

Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Jakarta Surewi Hamazgesty kazmakerputyany andamaktsvogh andamneri koghmits hagats hagusti tesak e: Zhamanakakits hamazgestnery arravel hachakh yen zinvats uzheri yev zinvats uzheri koghmits, inchpes orinak vostikanutyuny, artakarg iravichakneri tsarrayutyunnery yev anvtangutyan ashkhatoghnery, vorosh banvorneri yev dprotsneri yev banterum bantarkyalneri koghmits: Vorosh yerkrnerum vorosh pashtonyaner nuynpes irents hamazgestov krum yen irents partakanutyunnery: nman e Miatsyal Nahangneri hanrayin arroghjutyan tsarrayutyan handznvats korpusi kam fransiakan nakhabeneri depkin: Vorosh kazmakerputyunneri hamar, orinak `vostikanutyuny, karogh e anorinakan linel voch andamneri hamar hamazgesty hagnelu hamar: Ashkhatoghnery yerbemn krum yen mek bnuyti hamazgest kam korporativ hagust: Anvchar dzevov ashkhatogh ashkhatoghnery nerarrum yen manratsakh ashkhatoghner, bankayin yev pvostayin ashkhatoghner, hasarakakan anvtangutyan yev arroghjapahutyan volorti ashkhatoghner, kapuyt manyak ashkhatoghner, arroghjapahakan akumbnerum andznakan dasyntatsavarner, amarrayin chambarnerum hrahangichner, prkararner, jraherrner, hanrayin tarantsik ashkhatoghner, arrgravvats yev berrnatar mekenaner aviaynkerutyan yev tonakan operatorneri, bar, rrestoran yev hyuranotsayin ashkhatoghner:

Ays kazmakerputyunneri koghmits hamazgesti ogtagortsumy hachakh dzgtum e brendi dzevavorman yev standart korporativ kerpari dzevavormany, bayts nayev karevor azdetsutyun uni hamazgesti hamar pahanjvogh ashkhatoghneri vra: Zhamketi hamazgesty karogh e molorutyan mej gtsel, kani vor ashkhatakitsnery misht che, vor amboghjovin hamazgestov yen dzevavorvum, yev misht che, vor kazmakerputyuny tramadrel e hagust, minchderr kazmakerputyuny nerkayanum e irents hagustov: Rafaeli & Pratt- i ​​(1993) kazmakerpchakan hagusti veraberyal usumnakan ashkhatanky veraberum er zgesti hamazgaynutyan (hamaserramolutyun) mek chapsin, inchpes nayev yerkrordayin tesky: Orinak, severi krogh ashkhatakitsnery karogh yen aknhaytoren haytnvel yev dranov isk nerkayatsnum yen kazmakerputyuny, teyev irents hagukapy hamazgest e miayn irents artakin teskov, ayl voch te ir bnuytov: Pratt & Rafaeli (1997) nkaragrel e ashkhatakitsneri yev ghekavarutyan mijev paykary kazmakerpchakan zgesti masin, vorpes hagusti aveli khory imastneri yev inknutyunneri masin paykar: Yev Pratt & Rafaeli (2001) nkaragrel zgesty vorpes kazmakerputyunneri khorhrdanishneri yev artefaktneri aveli mets havakatsu, vory miavorum e haghordaktsman kerakanutyun: Perihal Kostum Pekerja
Tidak ada komentar:
Posting Komentar